Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 15 januari 2024

20:30 - 21:15
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 8 januari voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 20:30
 2. 2

 3. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 4. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad aangenomen moties zijn hier terug te vinden.

 5. 6

  In de Bestuurlijke termijn agenda doet het college voostellen voor de agendering van onderwerpen in de komende vergadercycli. De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter vaststelling voorgelegd aan de commissie.

 6. 7

  Het college moet de raad de informatie verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 7. 8
  BESTUUR & MIDDELEN - 20:50
 8. 8.1

  Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ingevoerd. Deze wijzigingen zijn vooral technisch van aard en hebben enkel betrekking op de terminologie vanwege de systeemaanpassing: van publiekrecht naar privaatrecht. Dit maakt het nodig dat het Delegatiebesluit voor de werkgeverstaken wordt aangepast, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020.

 9. 8.2

  Op 10 juni 2021 heeft de raad de vigerende verordening werkgeverscommissie vastgesteld om deze in overeenstemming te brengen met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren die per 1 januari 2020 was ingevoerd. I.v.m. deze Wet had ook het Delegatiebesluit werkgeverstaken aangepast moeten worden; omdat dat niet is gebeurd is hierover separaat een voorstel aan uw raad voorgelegd. Dit aangepaste Delegatiebesluit bevat echter elementen die leiden tot een aanpassing van de verordening werkgeverscommissie.

 10. 8.3

  De Vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester heeft de wens uitgesproken om wijzigingen aan te brengen in de verordening Vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Medemblik 2023. De wijziging betreft de rol van de gemeentesecretaris als adviseur van de commissie alsmede de plaatsvervanging van de secretaris van de commissie.

 11. 9
  Sluiting - 21:15