Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Ruimte

donderdag 4 april 2019

19:30 - 22:35
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
P. Ligthart
Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2

 3. 3

  Met een bespreeknotitie peilt de indiener de mening van de commissie over een bepaald onderwerp. De indiener kan daarna bepalen wat de vervolgstappen zijn. In dit geval hebben dhrn. Nijsingh en Beuker een bespreeknotitie ingediend over het onderwerp Bestuurskracht en leggen zij een aantal vragen aan de commissie voor.

 4. 4

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 6

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.

 6. 7

  Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.

 7. 8

  Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval wil de aanvrager 112 arbeidsmigranten huisvesten in een kantorengebouw aan de Graanmarkt 3. De raad wordt gevraagd of hij een positief standpunt in wil nemen over het plan.

 8. 8.A
  PAUZE - 20:45
 9. 9

  Via een kaderstellende notitie legt de raad vast aan welke kaders (grenzen) het college zich moet houden bij het opstellen van een beleidsnotitie. In dit geval heeft het college een concept van de kaderstellende notitie ter inzage gelegd. Daarop zijn een aantal zienswijzen ingediend. Om aan te geven hoe het college om wil gaan met de ingebrachte zienswijzen is heeft ze een nota van beantwoording zienswijzen opgesteld. Het college vraagt aan de raad om de nota van beantwoording en de kaderstellende notitie Zonne energie vast te stellen.

 10. 10

  Vanuit het Rijk is besloten om de Omgevingswet vanaf 2021 in te voeren. Om af te spreken op welke manier de nieuwe wet wordt ingevoerd (geïmplementeerd) is met de raad een stappenplan afgesproken. De eerste stap is het vaststellen van een (koers)document waarin afspraken gemaakt worden waar bij de invoering rekening mee moet worden gehouden. Deze afspraken gaan over de gemeente Medemblik en over de 7 Westfriese gemeenten. Het voorstel van het college is om het Koersdocument vast te stellen.

 11. 11

  Het college heeft de commissie verzocht een besloten presentatie te geven. Het verzoek voldoet aan de vereisten zoals benoemd zijn in artikel 25 en 86 van de Gemeentewet.

 12. 11

  Het college heeft de commissie verzocht een besloten presentatie te geven. Het verzoek voldoet aan de vereisten zoals benoemd zijn in artikel 25 en 86 van de Gemeentewet.

 13. 12
  Sluiting - 22:35