Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 20 juni 2024

19:30 - 22:00
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
M. Pijl
Toelichting

De tijden in de agenda zijn richttijden. De werkelijke tijden kunnen afwijken.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Beantwoording schrijven Stichting Drugsbeleid
  Beantwoording schrijven verkeerssituatie Hoornseweg
  Beroep tegen Bestemmingsplan Molenblik
  Buitendijks Plan
  Gebiedsontsluitingsweg rond Hoornseweg Wognum na uitkomst onderzoek BuroScope
  Jeugdwet
  klachten drempel
  Lbr. 24/016 - Eerste VNG-reactie op hoofdlijnenakkoord en voorbereiding Extra ALV 24 mei 2024
  Lbr. 24/017 - Bekendmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en -commissies
  Ongeval Markerwaardweg
  Rekening 2023 en begroting 2025 GR OBS/Pact van Westfriesland
  Verantwoording 2023 GGD Hollands Noorden
  Verkeerscirculatieplan Opperdoes Oosteinde Dormio en Kuin
  verontruste inwoners van Dr. de Vriesstraat
  Waterproblematiek Industrieweg Andijk

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Waterproblematiek Industrieweg Andijk
 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 8. B.1

  In de Gemeentewet staat dat voor het wethouderschap dezelfde vereisten gelden als voor het raadslidmaatschap, waaronder het vereiste dat de wethouder ingezetene moet zijn van de gemeente waarin hij wethouder wordt. Van dat vereiste van ingezetenschap kan de raad voor de duur van één jaar ontheffing verlenen. De gemeenteraad van Medemblik heeft wethouder J.H.N. Broeders bij besluiten van 11 juli 2022 en 22 juni 2023 deze ontheffing verleend. De ontheffing kan in bijzondere gevallen, telkens met een periode van één jaar, worden verlengd. Aangezien wethouder J.H.N. Broeders niet in Medemblik woont, wordt de raad opnieuw gevraagd hem ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de duur van één jaar.

 9. B.2

  Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten alle besturen van gemeenschappelijke regelingen hun begroting voor het jaar daarop voor 15 april aanleveren. Deze worden aan de raad met een voorgestelde zienswijze voorgelegd. Daarnaast is in regionaal verband afgesproken dat het college dit ook doet voor de jaarrekening van het jaar daarvoor. Het college heeft deze documenten ontvangen en van advies voorzien. Tot slot heeft het college van DeSom een voorjaarsrapportage 2024 ontvangen om voor zienswijze aan de raad voor te leggen.

  Bijlagen

 10. B.3

  Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De bedoeling van deze wetswijziging is dat gemeenteraden meer invloed hebben op de gemeenschappelijke regelingen. Uiterlijk 1 juli 2024 moeten de teksten van alle gemeenschappelijke regelingen zijn aangepast aan de wetswijziging.

 11. B.4

  Op 1 juli 2022 is de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking getreden. Op 1 juli 2024 moeten alle gemeenschappelijke regelingen aangepast zijn aan de actuele Wgr. Een deel van de wijzigingen is verplicht. Het algemeen bestuur van WerkSaam heeft op 26 oktober 2023 een directie benoemd bestaande uit twee directeuren. Dit komt niet overeen met de gemeenschappelijke regeling zoals die nu geldt. WerkSaam vraagt de deelnemers om deze wijziging mee te nemen samen met de andere wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling als gevolg van de wijziging van de Wgr. De Regietafel heeft besloten deze wijziging niet mee te nemen, omdat deze niet past binnen het kaderstellend besluit dat door de raad in 2023 is vastgesteld. Daarom brengt WerkSaam dit verzoek nu zelf in.

 12. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:45
 13. C.1

  Tijdens de raadsvergadering van 30 november 2023 zijn er vier principeverzoeken voor het realiseren van middelgrote huisvestingslocaties voor buitenlandse werknemers voorgelegd aan de raad. Er werd hierbij een motie aangenomen waarmee ook andere initiatiefnemers de kans kregen om een principeverzoek in te dienen. Naar aanleiding van deze motie zijn er twee principeverzoeken bijgekomen. De raad heeft uitgesproken minimaal één en maximaal twee middelgrote huisvestingslocaties voor buitenlandse werknemers te willen realiseren. Twee van de zes initiatieven zijn als meest kansrijk beoordeeld. 


  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de verdere uitwerking van de principeverzoeken: ‘Appelschenkbos’ en ‘Zegersweel’ door de initiatiefnemers en geen medewerking te verlenen aan de verdere behandeling van principeverzoeken; ‘Workinn’, ‘Groenpark Westfriesland’, ‘Stationsbuurt 1’ en ‘Camping Hauwert’.

  Bijlagen

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie HvM Neem de verkeerssituaties serieus
 14. C.2

  De gemeente heeft een groot aantal ruimtelijke projecten ten behoeve van woningbouw. Een deel van deze projecten wordt ontwikkeld op gronden in eigendom van de gemeente. Wanneer de gemeente gronden uitgeeft ten behoeve van een langlopende ruimtelijke ontwikkeling, is er sprake van een grondexploitatie. Een grondexploitatie is een begroting die wordt opgesteld om grondkosten en grondopbrengsten van een ruimtelijk ontwikkelingsplan (zoals bij een nieuw omgevingsplan) in beeld te brengen en op elkaar af te stemmen.


  De grondexploitaties worden jaarlijks geactualiseerd. Door middel van een totaaloverzicht wordt de financiële stand van zaken met bijbehorende risico’s weergegeven. Dit wordt het MPG genoemd. Met het MPG komt de gemeenteraad goed in positie om te sturen op de ruimtelijke projecten (kwalitatief en kwantitatief) en legt het college verantwoording af voor de bereikte resultaten binnen de grondexploitaties.  De raad wordt voorgesteld:
  1. het ‘MPG bij de jaarrekening 2023’ vast te stellen.

 15. D
  ALGEMEEN - 21:30
 16. D.1

 17. D.2
  Sluiting - 22:00