Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 15 februari 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
M. Pijl
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden; de werkelijke tijden kunnen afwijken.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  BDO-Benchmark Nederlandse gemeenten 2024
  Lbr. 24/001 - WOZ-bezwaar
  Lbr. 24/003 - Spreidingswet en Oekraïne-opvang
  Aangenomen Motie bonte piet
  Afvalverwerking
  Beantwoording schrijven verzoek handhaving huisvesting tijdelijke buitenlandse werknemers
  Beleid op Human Capital Agenda (HCA) Noord-Holland Noord jaar 2024
  Bijgestelde capaciteitsbehoefte asielopvang
  Het programma brede opvang vluchtelingen 2023
  Lbr. 24/002 - Brief VNG, IPO en UvW aan de informateur
  Ontslagbrief
  Oproep tot rechtvaardigheid betreffende passende woonruimte in Hoorn
  Raadsinformatiebrief DeSom NJN 2023 en Kaderbrief 2025 (Kan aan de orde worden gesteld bij de behandeling van de zienswijze in februari)
  Week van het Vergeten Kind
 6. A.5

 7. A.6

 8. B
  HAMERSTUKKEN - 19:40
 9. B.1

  Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli 2024 de teksten van alle gemeenschappelijke regelingen moeten zijn aangepast. De raad wordt voorgesteld een positieve zienswijze af te geven op de wijziging van  volgende 5 gemeenschappelijke regelingen: Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN), GGD Hollands Noorden (GGD HN), Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN), Afvalbeheer Westfriesland (ABWF) en SSC DeSom.  Voorts om daarnaast een positieve zienswijze af te geven op het wijzigen van de volgende
  gemeenschappelijke regelingen:
  - GGD HN: het toevoegen van de extra taak ‘onderzoek’ aan de taak ‘in control of alcohol en drugs’ en deze wijziging mee te nemen met de onder het voorgestelde besluit 1 genoemde wijziging.
  - VR NHN: het aantal deelnemers in het dagelijks bestuur terug te brengen van minimaal vier naar minimaal twee en deze wijziging mee te nemen met het onder het voorgestelde besluit 1 genoemde wijziging.

 10. B.2

  De raad wordt voorgesteld de Kadernota 2025 van de gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Noord-Holland Noord voor kennisgeving aan te nemen en een positieve zienswijze af te geven. Voorts wordt de raad voorgesteld het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027, Ontwerpbeleidsplan 2024-2027 en het Dekkingsplan 2024-2027 voor kennisgeving aan te nemen..

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie D66 Financiële gevolgen VRNHN in perspectief
 11. B.3

  ​Door een wijziging in de Gemeentewet zijn de regels voor geheimhouding op informatie gewijzigd. Er is onder andere geregeld dat de gemeenteraad bepaalt wie kennis mag nemen van geheime informatie, vanaf het moment dat een bestuursorgaan deze geheime informatie naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Deze regeling kan tot onbedoeld effect hebben dat het college en/of de burgemeester niet adequaat kan reageren op situaties betreffende de dagelijkse gang van zaken, waardoor de gemeente kansen mist of externe partijen worden benadeeld. Met deze machtiging kan het college en/of de burgemeester de informatie met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken die onder geheimhouding is verstrekt aan de gemeenteraad alsnog, onder geheimhouding, direct aan anderen verstrekken.

 12. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:45
 13. C.1

  Sinds de vaststelling van het vorige programma wonen van de gemeente Medemblik in 2018 is er veel veranderd. Deze geactualiseerde woonvisie geeft houvast voor het beleid op volkshuisvesting en woningbouw en is de basis voor een concreet uitvoeringsprogramma t/m 2028. Daarnaast is de woonvisie een belangrijke bouwsteen voor de Omgevingsvisie die eveneens in 2024 wordt vastgesteld door de raad. Ook geeft de woonvisie duidelijkheid voor inwoners, initiatiefnemers en samenwerkingspartners. Tot slot vormt het de basis voor de nieuwe meerjarige prestatieafspraken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties.

  Bijlagen

 14. C.2

  Volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen moet het dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling (GR) de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten sturen. In de regio Noord-Holland Noord is afgesproken dat wij deze kaders voor het jaar 2025 voor 15 december 2023 ontvangen. Wij hebben van alle acht GR-en waarvoor dit geldt de kadernota 2025 ontvangen. De raad heeft de gelegenheid om voor 1 maart 2024 een zienswijze uitbrengen. Het college doet daartoe het bijgaande voorstel.

  Bijlagen

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie v.o.d. Morgen! Zorgen over de communicatie en rapportage m.b.t. de financiële risico's

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Bestuur SSCDeSom uitnodigen
  Signaal afgeven aan GR-en
 15. D
  ALGEMEEN - 21:30
 16. D.2
  Sluiting - 22:30