Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 4 april 2024

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
M. Pijl
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden. De werkelijke tijden kunnen afwijken.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Adhesiebetuiging gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen
  Adhesiebetuiging motie "Gelijke subsidieregeling voor landelijke en lokale partijen en afdelingen"
  Bedanktbrief voor goede samenwerking n.a.v. aftreden bestuur Dorpsraad
  Crisisnoodopvang te Wervershoof
  Crisisnoodopvang Wervershoof
  DoeMee onderzoek 2024 van de landelijke vereniging van rekenkamers (NVRR) naar energiebesparingsplicht en informatieplicht energiebesparing
  Huis van de Stad
  Huisvesting arbeidsmigranten
  Informerende brief aan de gemeenteraadsleden van Westfriesland van WerkSaam
  Lbr. 24/006 - Ontwikkelingen opvang asielzoekers en Oekraïners
  Lbr. 24/007 - Update VNG-inzet kabinetsformatie
  Lbr. 24/008 - Openstelling vacatures VNG-bestuur en -commissies
  Onderhoud groen
  Reactie DB op zienswijzeprocedures: Kadernota 2025 OD NHN en gewijzigde GR OD NHN
  Reactie op ingebrachte zienswijzen en reacties op Kadernota 2025, Meerjarenontwikkelplan Brandweer, Beleidsplan en Dekkingsplan 2024-2027 VR NHN
  Werkgroep 1WestFriesland opgericht
  Zienswijzen op Kadernota 2025 en div. moties
 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 8. B.1

  Bij het beoordelen van de rechtmatigheid is de gemeente gebonden aan de kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV. Deze is in november 2023, dus gedurende het boekjaar, gewijzigd. De voornaamste wijziging is die van de begrotingsrechtmatigheid. Wat nieuw is, is dat ook onderschrijding van de lasten en/of overschrijding van de baten als onrechtmatig aangemerkt kunnen worden. Dit staat niet zo expliciet opgenomen in onze financiële verordening.  Het is daarom nodig om de financiële verordening hierop aan te passen. 


  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de wijzigingen in de financiële verordening.

 9. B.3

  De initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor het mogelijk maken van een bestemmingsplanwijziging aan de Zuiderweg 12A in Opperdoes. De huidige bestemming is recreatief. De initiatiefnemer wil de bestemming wijzigen naar de bestemming wonen zodat de recreatiewoning permanent bewoond kan worden.


  De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Zuiderweg 12A te Opperdoes’ vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

 10. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:40
 11. C.1

  Het beleidsplan minima is het antwoord op de landelijke en lokale ontwikkelingen over geldproblemen. Het vormt de basis en een nieuwe richting voor het minimabeleid de komende jaren. Het beleidsplan minima hangt samen met het regionaal kaderplan schuldhulpverlening dat eind dit jaar door de raad wordt vastgesteld. Met de uitvoering van het beleidsplan minima en het regionaal kaderplan schuldhulpverlening zorgt de gemeente er voor dat inwoners die geldproblemen en schulden hebben worden ondersteund.


  De raad wordt voorgesteld het beleidsplan minima ‘Iedereen doet mee!’ vast te stellen.

 12. C.2

  In de stad Medemblik en vooral in het centrum van Medemblik is een groot gebrek aan parkeerruimte voor de inwoners, maar ook voor de vele toeristen die de stad komen bezoeken. Om de binnenstad van Medemblik te ontlasten is het van belang een goede parkeerbalans te bereiken. Op 11 juli 2019 heeft de gemeenteraad van Medemblik besloten het bestaande buitendijkse parkeerterrein te verbeteren en te vergroten. 


  De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan ‘Buitendijks Parkeren Medemblik’ gewijzigd vast te stellen en langs elektronische weg beschikbaar te stellen, de ‘Nota van zienswijzen’ vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

 13. D
  ALGEMEEN - 21:00
 14. D.1

 15. D.2
  Sluiting - 22:30