Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 25 januari 2024

19:30 - 21:10
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
M. Pijl
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden; de werkelijke tijden kunnen afwijken.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A
  ALGEMEEN - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Ingekomen stukken

  Titel
  Lbr. 23/053 - Toelichting inzet reserves vanaf 2024
  Adhesiebetuiging kernenergie
  Adhesiebetuiging motie oproep gemeenten vanwege schrijnende situatie Ter Apel
  Beantwoording schrijven reactie bezwaar bouwplannen Kerkstraat 86
  DoeMee Onderzoek Klachtbehandeling Medemblik
  Lbr. 23/051 - Salarisbrief Cao Gemeenten/SGO 2024-2025
  Lbr. 23/052 - Kenniscentrum Onteigeningen voor overheden
  Parkeeroverlast camping Molenwurf herhaaldelijke melding
  Partijbeginselen DNA Democratisch Nederlands Appèl
  Rapport Armoedefonds december 2023
  Toezicht door Provincie Noord-Holland op financieel toezichtregime 2024
  Veiligheid stadskern bij lappendag Medemblik
  Verkeersplan Ondernemers Federatie Medemblik om extra afslag te bewerkstelligen van de rijksweg A7
  Verwijderen of plaatsen van kleine bomen in de Schoolstraat te Opperdoes
  Zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Kruisweiden te Hauwert
  Zienswijze op Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw DEK-terrein Medemblik II
  Zienswijze op Ontwerpbestemmingsplan Woningbouw DEK-terrein Medemblik II
  Zorgen over de negatieve gevolgen van de voorgestelde nieuwe EU verordening GIA Gigabit Infrastructure Act

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Adhesiebetuiging kernenergie
  Veiligheid stadskern bij lappendag Medemblik
 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 8. B.1

  Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ingevoerd. Deze wijzigingen zijn vooral technisch van aard en hebben enkel betrekking op de terminologie vanwege de systeemaanpassing: van publiekrecht naar privaatrecht. Dit maakt het nodig dat het Delegatiebesluit voor de werkgeverstaken wordt aangepast, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2020.

 9. B.2

  Op 10 juni 2021 heeft de raad de vigerende verordening werkgeverscommissie vastgesteld om deze in overeenstemming te brengen met de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren die per 1 januari 2020 was ingevoerd. I.v.m. deze Wet had ook het Delegatiebesluit werkgeverstaken aangepast moeten worden; omdat dat niet is gebeurd is hierover separaat een voorstel aan uw raad voorgelegd. Dit aangepaste Delegatiebesluit bevat echter elementen die leiden tot een aanpassing van de verordening werkgeverscommissie.

 10. B.3

  De Vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester heeft de wens uitgesproken om wijzigingen aan te brengen in de verordening Vertrouwenscommissie benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester gemeente Medemblik 2023. De wijziging betreft de rol van de gemeentesecretaris als adviseur van de commissie alsmede de plaatsvervanging van de secretaris van de commissie.

 11. C
  DEBATSTUKKEN - 19:40
 12. C.1

  Bij de ontwikkeling van de Zonneweide Tripkouw in Midwoud heeft HVC een bedrag van € 250.000,-- beschikbaar gesteld. Van het originele bedrag zit op dit moment nog € 200.000,-- in de reserve ten behoeve van de gemeenschap Midwoud/Oostwoud, waarvoor een deel gebruikt wordt voor het opknappen van het Boetje en het omliggende terrein. Vanuit het gemeenschap is de wens uitgesproken om het Boetje en het omliggende terrein op te knappen en een openbare functie te geven.  Voor het Boetje is in het bijgevoegde voorstel gekozen voor een variant van sloop en een herbouw op ‘‘profielniveau’’, wat een andere variant is dan waarvoor eerder een voorstel uitgewerkt zou worden.

 13. D
  ALGEMEEN - 20:40
 14. D.1

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Motie HvM Gemeente Medemblik pak de regie in Zwaagdijk-West
 15. D.2
  Sluiting - 21:10