Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 30 juni 2022

19:00 - 22:20

Locatie
Raadzaal (MBG06)
Voorzitter
T. Berlijn
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 27 juni voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. De Stichting Dorpsraad Opperdoes wil in gesprek gaan met de raadscommissie van de gemeente Medemblik over het onderwerp (wijziging van de bestemming van) de woningen 't Landje te Opperdoes.

 2. Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 3. Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.

 4. Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode juli 2022 e.v., is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).

  De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie

 5. Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

 6. De Kadernota is het moment in het jaar voor de gemeenteraad om het college duidelijke kaders mee te geven voor het opstellen van de begroting van het jaar erop. Deze Kadernota maakt keuzes en biedt inzicht in de kaders en uitgangspunten voor de begroting, uitdrukkelijk met de kennis van dit moment. In maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats en op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe coalitie en daarmee nieuw college. Het raadsbesluit over de Kadernota en het nieuwe collegeprogramma zijn het uitgangspunt voor het opstellen van de programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026.

  De raad wordt voorgesteld de Kadernota 2023 vast te stellen.

 7. In de financiële verordening ligt vast dat er twee keer per jaar een tussentijdse rapportage wordt opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke beleidsmatige en/of financiële afwijkingen er geconstateerd zijn in de programmabegroting. Deze Lentenota 2022 is de eerste tussentijdse rapportage van dit begrotingsjaar.

  De raad wordt voorgesteld de Lentenota 2022 vast te stellen, de financiële afwijkingen van de Lentenota 2022 te verwerken in de (meerjaren)begroting en het negatieve begrotingsresultaat van € 398.000,- tot en met de Lentenota 2022 te onttrekken uit de algemene reserve.

 8. Elke fractie ontvangt jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie. De financiële bijdrage wordt aan de fracties toegekend om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak te versterken. Deze verantwoording betreft het jaar 2021.

  De raad wordt voorgesteld om bijgaande Verantwoording fractieondersteuning gemeente Medemblik 2021 vast te stellen.