Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

maandag 4 april 2022

20:30 - 22:10

Locatie
Raadzaal (MBG06)
Voorzitter
J. Stam
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 28 maart 2022 voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.

Er zijn thans geen toezeggingen of moties waarvan het college voorstelt om deze af te voeren.

Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode maart-april 2022 e.v. is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).
De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie

Burgers kunnen een initiatief nemen om een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Daar stelt de Verordening Burgerinitiatief Medemblik eisen aan. Er is een initiatief ingediend voor de versnelde uitvoering van woningbouwplan De Commandeur in Wognum. De raad heeft in zijn vergadering van 10 maart geconstateerd dat aan de vereisten wordt voldaan en het initiatief geldig verklaard. Het initiatief wordt daarom voorgelegd aan de raadscommissie zodat de inhoudelijke besluitvorming in de raad kan worden voorbereid.

De rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer biedt de raad met deze rapportage aan:
• het jaarverslag 2021 met daarin een overzicht van de werkzaamheden van het afgelopen kalenderjaar en de financiële verantwoording;
• het jaarplan 2022, waarin de geplande werkzaamheden en de daarbij behorende begroting is opgenomen;
• De groslijst van mogelijke onderwerpen van onderzoek.

De nota Activabeleid van onze gemeente heeft u eind 2016 vastgesteld. In deze nota is ons beleid vastgelegd op het gebied van investeringen en afschrijvingen. Door vernieuwingen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 2019 alsmede de notitie Materiële Vaste Activa uit 2020 van de commissie BBV herzien we onze laatste nota  Activabeleid 2017. De belangrijkste wijziging is dat voor het aanleggen van een onderhoudsvoorziening voor achterstallig onderhoud met ingang van de begroting 2021 de regels  zijn aangescherpt.

Op bepaalde punten is er sprake van beleidsvrijheid voor een gemeente. In de nota ziet u in hoofdstuk 2 een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen of aanvullingen na vaststelling van de vorige nota.