Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Agendapunten

 1. 0

  Taalhuis Westfriesland (onderdeel van Vrijwilligerspunt) wenst met de raadscommissie in gesprek te gaan over de rol van het taalhuis in de aanpak laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen.

  Animatiefilmpje Taalhuis Westfriesland: https://youtu.be/F\_UGhRMHOjQ

 2. 1
  Opening - 19:30
 3. 2

 4. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 5. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.

 6. 6

  Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode september 2022 e.v., is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).

  De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.

 7. 7

  Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Informatie over wachtlijsten
  Wachtlijst energietoeslagen
 8. 8
  RAADSBREED - 19:50
 9. 8.1

 10. 8.2

  Op 31 mei publiceerde het gemeentefonds de meicirculaire. Deze informatie is doorgerekend voor Gemeente Medemblik. Normaliter worden de uitkomsten van de meicirculaire verwerkt bij de herfstnota. Hiermee werd de programmabegroting later in het jaar geactualiseerd waardoor een actueel inzicht ontbrak. Daarom worden de uitkomsten van deze meicirculaire nu voorgelegd als collegevoorstel.

  De raad wordt voorgesteld de uitkomsten van de ‘Meicirculaire gemeentefonds 2022’ vast te stellen en te verwerken in de (meer)jarenbegroting.

 11. 9
  RUIMTE - 20:25
 12. 9.1
  Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) (dit raadsvoorstel wordt niet geleverd voor deze cyclus) - 20:25
 13. 9.3

  De gemeenteraad heeft op 18 oktober 2017 kaders vastgesteld voor de locatie Gemeentewerf/IJsbaan Abbekerk. Na een participatietraject is er een voorkeursscenario uitgewerkt in een bestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. De volgende stap in deze procedure is de vaststelling van het bestemmingsplan.

  De raad wordt voorgesteld in te stemmen met de Nota beantwoording zienswijzen, het bestemmingsplan Centrumplan Woningbouw Abbekerk vast te stellen en geen exploitatieplan vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Tijdig in kaart brengen mogelijkheden nieuwe Huisvestingswet
 14. 10
  SAMENLEVING - 21:10
 15. 10.1
  Rvs Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) 2020-2036 (dit raadsvoorstel wordt niet geleverd voor deze cyclus) - 21:10
 16. 10.2

  De huidige nota wonen en zorg dateert van september 2016. Deze nota biedt onvoldoende kaders voor de huidige aanvragen om nieuwe woonzorginitiatieven te beoordelen. De context waarbinnen de gemeente Medemblik woonzorgvoorzieningen mogelijk maakt, is veranderd. Zo zijn de landelijke (jeugd)beleidskaders de afgelopen jaren veranderd. Ook maakt de financiële context, het financiële tekort binnen het sociaal domein de noodzaak tot het aanscherpen van de kaders. Daarnaast leidt de vergrijzing van de gemeente Medemblik er ook toe dat we deze nota moeten aanpassen aan die opgave.

  De raad wordt voorgesteld de Nota wonen en zorg 2022 vast te stellen en de Nota kleinschalig wonen en zorg in te trekken.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Aandachtspunt voor beleid: ontmantelen mantelzorgwoningen bij beëindiging mantelzorg
 17. 10.3
  Benoemen leden raad van Toezicht Openbaar onderwijs Present (dit raadsvoorstel wordt niet geleverd voor deze cyclus) - 21:50
 18. 11
  BESTUUR & MIDDELEN - 21:50
 19. 11.1

  In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dit heeft geleid tot een gewijzigde samenstelling van het college. Nu de portefeuilleverdeling bekend is, kunnen leden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen aangewezen worden. Dit is een verplichting op grond van artikel 13 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

 20. 12
  Sluiting - 22:45