Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 15 september 2022

19:30 - 22:55

Locatie
Raadzaal (MBG06)
Voorzitter
J. Stam
Toelichting

Commissievragen n.a.v. de agenda kunnen tot maandag 12 september voor 9.00 uur worden ingediend.

Agenda documenten

Agendapunten

  1. Bij dit agendapunt kunnen inwoners of vertegenwoordigers van een organisatie inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

  2. Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden.

  3. Deze Bestuurlijke termijn agenda, voor de periode juli 2022 e.v., is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium over gaat besluiten (rood = schrappen; geel = verplaatsen; groen = toevoegen).

    De Bestuurlijke termijn agenda wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie.

  4. Het college moet de raad de informatie te verschaffen die hij nodig heeft voor de uitoefening van zijn controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taken. Een van de wijzen waarop dit gebeurt is door het actief verstrekken van informatie aan de raad.

  5. Op 31 mei publiceerde het gemeentefonds de meicirculaire. Deze informatie is doorgerekend voor Gemeente Medemblik. Normaliter worden de uitkomsten van de meicirculaire verwerkt bij de herfstnota. Hiermee werd de programmabegroting later in het jaar geactualiseerd waardoor een actueel inzicht ontbrak. Daarom worden de uitkomsten van deze meicirculaire nu voorgelegd als collegevoorstel.

    De raad wordt voorgesteld de uitkomsten van de ‘Meicirculaire gemeentefonds 2022’ vast te stellen en te verwerken in de (meer)jarenbegroting.

  6. In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Dit heeft geleid tot een gewijzigde samenstelling van het college. Nu de portefeuilleverdeling bekend is, kunnen leden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regelingen aangewezen worden. Dit is een verplichting op grond van artikel 13 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.