Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Meningvormende commissie

donderdag 11 april 2019

19:00 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
P. Ligthart
Toelichting

N.B.: 19.00 uur RONDETAFELGESPREK Op grond van artikel 16.1a van de Verordening op de raadscommissies kunnen burgers, vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen en bedrijven hun mening over een niet geagendeerd onderwerp kenbaar maken tijdens een Rondetafelgesprek.
De heren P. Mol en C. Steur willen graag met de commissie van gedachten wisselen over de nieuwe beleidsregels voor woningbouwplannen 'tussendoor' en het bouwplan Simon Koopmanstraat 161 (Wervershoof).

Agendapunten

 1. 0

  De heren P. Mol en C. Steur willen graag met de commissie van gedachten wisselen over de nieuwe beleidsregels voor woningbouwplannen 'tussendoor' en het bouwplan Simon Koopmanstraat 161 (Wervershoof). Zij hebben hierover op 28 januari jl. een brief aan de gemeenteraad geschreven (bijlage).

 2. A
  Algemeen - 19:30
 3. A.1
  Opening (vermelde tijden zijn richttijden) - 19:30
 4. A.2

 5. A.3

 6. A.4

  De Lange Termijn Agenda geeft inzicht in het te verwachten aanbod van raadsvoorstellen.

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 8. B1
  SAMENLEVING: geen hamerstukken
 9. B2
  RUIMTE
 10. B2.1

  Het college heeft de commissie verzocht een besloten presentatie te geven. Het verzoek voldoet aan de vereisten zoals benoemd zijn in artikel 25 en 86 van de Gemeentewet.

 11. B3
  BESTUUR&MIDDELEN
 12. B3.1

  De gemeente Medemblik neemt deel aan de Regionale Uitvoeringsdienst NHN, de RUD. Deze dienst wil zijn naam wijzigen in "omgevingsdienst" omdat deze naam beter bij de praktijk aansluit. Hiervoor moet de gemeenschappelijke regeling worden aangepast. Dat kan alleen als de deelnemers aan de RUD toestemming geven. Het college stelt voor om die toestemming te verlenen.

 13. B3.2

  In verband met het tijdelijke gedeeltelijke ziekteverlof van mw. Van Langen zijn er in het college afspraken gemaakt over de verdeling van een aantal portefeuilles van mw. Van Langen onder de overige collegeleden. Deze herverdeling geeft aanleiding om de raad voor te stellen om het (plvv) lidmaatschap in het AB van het CAW aan te passen.

 14. B3.3

  Met het voorstel wil het college:

  1. de gemeente sturingsmiddelen te geven om te komen tot een informatielandschap dat voldoet aan alle gestelde eisen.
  2. een goede, digitale dienstverlening aan inwoners bevorderen
  3. waarmee de organisatie op een efficiënte wijze haar werkzaamheden kan uitvoeren.
   Om dit te bereiken stelt het college de raad voor om het informatiebeleid 2019-2022 vast te stellen.
 15. C
  BESPREEKSTUKKEN - 20:00
 16. C1
  SAMENLEVING - 20:00
 17. C1.1

  De gemeenteraad heeft eind vorig jaar een motie aangenomen waarmee het college wordt opgedragen “Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk per 1 april een voorstel met financiële onderbouwing aan de raad te doen voor een nieuwe sporthal op of nabij de sportvelden van sv Spartanen, dan wel aangebouwd aan De Bloesem, teneinde een permanente voorziening c.q. oplossing te creëren”.
  De motie gaat ook over een tijdelijke blaashal. Een tijdelijke hal kan dienen als overbrugging tot het moment dat er een definitieve oplossing is. Over het realiseren van een eventuele blaashal wordt apart besloten. Het voorstel dat nu voorligt kan hierop wèl van invloed zijn. Het college onderzoekt dit nog en over
  de uitkomsten wordt de raad nog geïnformeerd. Nu is onderzoek gedaan naar de twee locaties voor een permanente voorziening. De initiatieven van voor locatie Spartanen en locatie de Bloesem waren uitgangspunt voor de onderzoeken. Het onderzoek bevestigt het capaciteitsprobleem.
  Het college stelt voor te kiezen voor nader onderzoek naar een extra sporthal, van semipermanente aard, bij locatie de Bloesem in Wognum en bij de vaststelling van de begroting te besluiten over de middelen voor deze extra sporthal.

 18. C2
  RUIMTE - 20:45
 19. C2.1

  Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval wil de aanvrager 112 arbeidsmigranten huisvesten in een kantorengebouw aan de Graanmarkt 3. De raad wordt gevraagd of hij een positief standpunt in wil nemen over het plan.

  Bijlagen

 20. C2.2

  Via een kaderstellende notitie legt de raad vast aan welke kaders (grenzen) het college zich moet houden bij het opstellen van een beleidsnotitie. In dit geval heeft het college een concept van de kaderstellende notitie ter inzage gelegd. Daarop zijn een aantal zienswijzen ingediend. Om aan te geven hoe het college om wil gaan met de ingebrachte zienswijzen is heeft ze een nota van beantwoording zienswijzen opgesteld. Het college vraagt aan de raad om de nota van beantwoording en de kaderstellende notitie Zonne energie vast te stellen.

 21. C2.3

  Vanuit het Rijk is besloten om de Omgevingswet vanaf 2021 in te voeren. Om af te spreken op welke manier de nieuwe wet wordt ingevoerd (geïmplementeerd) is met de raad een stappenplan afgesproken. De eerste stap is het vaststellen van een (koers)document waarin afspraken gemaakt worden waar bij de invoering rekening mee moet worden gehouden. Deze afspraken gaan over de gemeente Medemblik en over de 7 Westfriese gemeenten. Het voorstel van het college is om het Koersdocument vast te stellen.

 22. C3
  BESTUUR&MIDDELEN: geen bespreekstukken - 22:30
 23. D
  Sluiting - 22:30