Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Meningvormende commissie

donderdag 23 mei 2019

19:30 - 22:30
Locatie

MBG01 (achter kantine)

Voorzitter
P. Ligthart

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening (vermelde tijden zijn richttijden) - 19:30
 3. A.2
  Vaststelling agenda - 19:30
 4. A.3

 5. A.4

  De Lange Termijn Agenda geeft inzicht in het te verwachten aanbod van raadsvoorstellen.

 6. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 7. B.1
  SAMENLEVING - 19:45
 8. B.1.1

  Per 1 januari 2019 is het landelijke uitvoeringsbesluit voor de Wet maatschappelijke ondersteuning gewijzigd. In het regeerakkoord is afgesproken dat voor Wmo-maatwerkvoorzieningen een maximale periodebijdrage van € 17,50 per 4 weken zal worden ingevoerd. Dit is het abonnementstarief. Het landelijke Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is voor dit jaar zo gewijzigd dat een maximale periodebijdrage van € 17,50 voor maatwerkvoorzieningen per 1 januari 2019 van kracht is geworden.
  In verband met deze wijziging dient de Wmo verordening met terugwerkende kracht tot 1 januari te worden aangepast.

 9. B.2
  RUIMTE - 19:45
 10. B.2.1

 11. B.2.2

  Jaarlijks wordt aan de gemeenteraad een risicoscan van het grondbedrijf gepresenteerd. Deze rapportage bevat het resultaat op de grondexploitaties, scenarioberekeningen en een overzicht van de risico’s. Na vaststelling wordt de risicoscan bij de jaarrekening 2018 gevoegd.

 12. B.3
  BESTUUR&MIDDELEN - 19:45
 13. B.3.2

  Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord wil een brandweerschool Noord- Holland oprichten. Deze brandweerschool vervangt de huidige opleiding die door de drie veiligheidsregio’s wordt verzorgd. Bundeling is nodig om kwaliteitsredenen maar ook om hoge kosten te voorkomen. De raden van de deelnemende gemeenten aan de Veiligheidsregio wordt gevraagd om een zienswijze te geven.

 14. B.3.3

  Iedereen heeft de mogelijkheid om een klacht bij de gemeente in te dienen. Voor de behandeling van deze klachten zijn regels opgesteld die aangepast moeten worden vanwege veranderde werkwijzen, enkele onjuistheden en organisatorische aanpassingen. Nieuw in de regeling is o.a. dat een informele aanpak uitgangspunt is. Dat komt erop neer dat klachten in der minne opgelost worden zonder dat daarbij formele procedures voor in gang worden gezet.

 15. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:45
 16. C.1
  SAMENLEVING: geen bespreekstukken - 19:45
 17. C.2
  RUIMTE - 19:45
 18. C.2.1

  Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval legt het college 9 principeverzoeken voor aan de raad. Voor 5 principeverzoeken vraagt het college toestemming om de verzoeken in behandeling te nemen. Voor 4 principeverzoeken stelt het college de raad voor om deze af te wijzen. De raad wordt gevraagd of hij een positief standpunt in wil nemen over het voornemen. Nadat de raad heeft besloten zal het college het besluit zoals in het voorstel aangegeven uitvoeren.

 19. C.2.2

  Met een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) kan de raad aangeven dat het college een omgevingsvergunning mag verlenen in afwijking van het bestemmingsplan. In dit geval wil de aanvrager een rechthoekige kas bouwen voor een efficiëntere bedrijfsvoering. Om dat mogelijk te maken zal op ook op gronden met een agrarische bestemming en een bestemming bedrijfsgebouwen gebouwd gaan worden. Het college stelt de raad voor om hiervoor de VVGB af te geven.

 20. C.2.3

  Met een kaderstellende notitie bepaalt de raad aan welke voorwaarden (kaders) het college zich moet houden bij de uitvoering van beleid. In dit geval wil het college weten aan welke kaders ze zich moet houden bij het toetsen op het inrichten van landgoederen in de gemeente Medemblik. In het raadsvoorstel geeft het college aan met de kaders een pilot uit te willen voeren voor een principeverzoek dat bij het college is ingediend.

 21. C.2.4

  Met de urgentieverordening ( voorheen huisvestingsverordening) geeft de gemeenteraad regels over wie er huurwoningen in het goedkope segment (in bezit van woningbouwcorporaties) mag bewonen. En wie daarin voorrang krijgt. Het college stelt de raad voor om de verordening vast te stellen.

 22. C.3
  BESTUUR&MIDDELEN - 21:35
 23. C.3.1

  Gemeenteraden hebben de mogelijkheid om een zienswijze te geven op de jaarrekening en de begroting van een gemeenschappelijke regeling. Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de jaarrekening en de begroting. De gemeente Medemblik neemt deel aan acht gemeenschappelijke regelingen. Het college legt de voorstellen voor de zienswijze ter besluitvorming voor. aan de raad.

  Bijlagen

 24. C.3.2

  Op 6 december 2018 stemde de raad in met de intentieverklaring Pact van Westfriesland 2.0. Doel van dit Pact is dat Westfriesland tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s behoort. In de intentieverklaring werden randvoorwaarden gegeven voor de maatschappelijke opgaven en bijbehorende ambities voor Westfriesland. Deze zijn nu geformuleerd voor 6 thema’s: wonen en leefbaarheid, zorg en sociaal domein, vrije tijd, energietransitie en klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt en ondernemen en economie.. Ze zijn met de gemeenteraden en Westfriese partners uit het middenveld, overheid en bedrijfsleven tot stand gekomen. Het zijn opgaven voor de komende 2-5 jaar. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de opgaven en ambities en om de colleges opdracht te geven om uitvoeringsprogramma's te maken:

  • waarin aangegeven wordt welke concrete acties in gang worden gezet
  • en om daarbij gemeenteraden, het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en onderwijsinstellingen te betrekken.
 25. C.3.3

  In januari is een bespreeknotitie in de commissievergadering aan de orde geweest. De reactie van de commissie gaf de indieners aanleiding om vervolgstappen te zetten met als doel om het vergadermodel te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd in een initiatiefvoorstel aan de raad. Het college heeft gereageerd op dit initiatiefvoorstel. Deze reactie kan bij de besluitvorming worden betrokken.

 26. D
  Sluiting - 22:30