Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Meningvormende commissie

donderdag 14 maart 2019

19:30 - 21:20
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
P. Ligthart
Toelichting

De in de agenda genoemde tijden zijn richttijden

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening (vermelde tijden zijn richttijden) - 19:30
 3. A.2

 4. A.3

 5. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 6. B.1
  RUIMTE - 19:35
 7. B.1.1

 8. B.1.2

  Via een bestemmingplan bepaalt de gemeenteraad wat je waar mag bouwen en hoe je een bepaald gebied of gebouw mag gebruiken. Bij het vaststellen van het bestemmingsplan Buitengebied is er een stukje van het bestemmingsplan Opperdoes - Recreatiepark Klein Giethoorn gewijzigd. Het college stelt voor de bestemming weer in overeenstemming te brengen met het oorspronkelijke besluit "bestemmingsplan Opperdoes - Recreatiepark Klein Giethoorn" zoals vastgesteld op 30 april 2015.

 9. B.2
  SAMENLEVING: geen hamerstukken - 19:37
 10. B.3
  BESTUUR&MIDDELEN - 19:37
 11. B.3.1

  Jaarlijks ontvangen de fracties een voorschot om de onkosten uit te betalen die voortkomen uit het werk voor de gemeenteraad. Na afloop van het boekjaar worden deze uitgaven door de fracties met declaraties verantwoord. De gemeenteraad stelt de verantwoording van de uitgaven op voorstel van het presidium vast.

 12. B.3.2

  Om twee redenen is het nodig om de verordening commissie bezwaarschriften te wijzigen:

  • de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA); inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2020.
  • de praktijk dat het aantal bezwaarschriften, met name voor wat betreft de sociale kamer afneemt.
   Met het voorstel dat het college aan de raad doet, wordt een efficiënte afhandeling van bezwaarschriften beoogd.
 13. B.3.3

  Sinds 2012 gelden voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen) financiële uitgangspunten. Deze zijn geëvalueerd en behoeven aanpassing. Doel van de uitgangspunten is om duidelijkheid en uniformiteit te creëren voor gemeenschappelijke regelingen over de financiële kaders waarbinnen zij dienen te werken. De uitgangspunten gaan o.a. over loon- en prijsindexatie, maximale toegestane hoogte algemene reserve en zienswijze traject kadernota, begroting en jaarrekening.
  De wijzigingen zijn nodig omdat verduidelijking gewenst is op een aantal punten, omdat een aantal artikelen niet langer van toepassing is, wettelijk reeds was geregeld, etc.
  De raad wordt gevraagd om een besluit te nemen over de aangepaste uitgangspunten.

 14. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:40
 15. C.1
  RUIMTE - 19:40
 16. C.1.1

  Met een principeverzoek kan een aanvrager het gemeentebestuur van Medemblik vragen of het mee wil werken aan de plannen van de aanvrager. In dit geval wil de aanvrager arbeidsmigrantenhuisvesting realiseren in verblijfsunits. In de units komen maximaal 16 buitenlandse werknemers. In de al aanwezige plattelandswoning komen 8 buitenlandse werknemers. De units worden gebouwd op de huidige tennisbaan naast de plattelandswoning. De raad wordt gevraagd of hij een positief standpunt in wil nemen over het plan. Vervolgens zal het college de "uitgebreide procedure" opstarten om de omgevingsvergunning te verlenen.

 17. C.2
  SAMENLEVING - 20:20
 18. C.2.1

  Voor de uitvoering van Veilig Thuis in 2019 verwacht de GGD ruim € 9,4 miljoen nodig te hebben: ruim € 8 mln. structureel en ruim € 1 mln. incidenteel. Op basis van de huidige verdeelsleutel betreft de bijdrage van de gemeente Medemblik een bedrag van € 546.436,-. Met deze bijdrage bekostigt Veilig Thuis onder andere doorlopende verbeteringen om de wachtlijsten weg te werken en te voorkomen en om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.
  De huidige bijdrage is € 228.287,-. Het college stelt voor om hiermee in te stemmen en om de hogere bijdrage te dekken uit het budget sociaal domein, dat waarschijnlijk overschreden zal worden eind 2019.
  Wel wil het college als voorwaarde stellen dat het maximale bedrag alleen wordt betaald als monitoring uitwijst, dat het aantal adviezen, meldingen, onderzoeken en andere indicatoren in lijn is met de aannames in de begroting.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Monitoring Veilig Thuis
 19. C.3
  BESTUUR&MIDDELEN - 20:40
 20. C.3.1

  Raads- en commissieleden hebben een rechtspositieregeling. Voor provincie, gemeenten en waterschappen is deze gemoderniseerd, onder meer om het politieke ambt aantrekkelijk te houden. Uitgangspunt was ‘geen versobering op de rechtspositie’. Er zijn nu één Rechtspositiebesluit en één Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers. Het voorstel is om een nieuwe verordening vast te stellen waarmee de verordening van 2014 vervangen wordt.

 21. C.3.2

  Op 31 januari 2019 is de motie ‘uitbreiding capaciteit voor handhavingstaken’ aangenomen door de raad. Ter uitvoering van deze motie legt het college nu een voorstel voor aan de raad. Het gaat om een gefaseerde uitbreiding: 3 fte in 2019 en 2 fte in 2020. Deze uitbreiding maakt het mogelijk om meer personeel in te zetten voor de volgende taken:

  • Aanpak parkeeronveilige situaties in de dorpskernen.
  • Controles vooraf, tijdens en achteraf bij (grote) evenementen en horeca.
  • Brandveiligheid en integrale controles objecten met kwetsbare gebruikers.
  • Toezicht op het gebruik van de recreatieparken.
  • Controles onrechtmatig gebruik van bouwwerken en percelen.
  • Snellere juridische afhandeling van dossiers.
  • Adresfraude onderzoeken (BRP, BAG en WOZ controles).
  • Inzet bij jeugdoverlast.
  • Toezicht op monumenten en beschermd dorps(-en) stadsgezicht.
  • Vaartoezicht in de zomermaanden.
 22. D
  Sluiting - 21:20