Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Meningvormende commissie

donderdag 27 juni 2019

19:30 - 23:00
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
E. Meester

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening (vermelde tijden zijn richttijden) - 19:30
 3. A.2

 4. A.3

 5. A.4

 6. B1
  HAMERSTUKKEN RUIMTE - 19:35
 7. B1.1

  Via het integraal beheerplan kapitaalgoederen bepaalt de gemeenteraad hoe de openbare ruimte eruit ziet en onderhouden wordt. Ook bepaalt de gemeenteraad wat het onderhoud mag kosten. In dit geval stelt het college voor om het beheerplan vast te stellen en om het onderhoudsniveau op C vast te stellen. Verder wil het college de geplande reservering kapitaalgoederen toevoegen aan het onderhoudsbudget.

 8. B2
  HAMERSTUKKEN BESTUUR & MIDDELEN - 19:45
 9. B2.1

  Medio 2018 is door de gemeenteraad van Medemblik de Regionale Visie op de verblijfsrecreatie vastgesteld. In april is aan de commissie een presentatie gegeven over het proces en de situatie wat betreft de verblijfsrecreatie. Nu is een uitvoeringsprogramma beschikbaar. De raad wordt voorgesteld om dit programma vast te stellen. Ook wordt voorgesteld om per park een aparte handhavingsparagraaf op te stellen en in de tussentijd te handhaven conform het integraal handhavings- en veiligheidsplan Medemblik 2019-2022.

 10. B2.2

 11. B2.3

  In mei 2018 verscheen een proefschrift met aanbevelingen om de Modelverordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning aan te passen. De VNG heeft dit proefschrift aangegrepen voor verbetering van de modelverordening. Het voorgestelde besluit komt erop neer dat de verordening van de gemeente Medemblik in overeenstemming wordt gebracht met deze modelverordening.

 12. B3
  HAMERSTUKKEN SAMENLEVING - 19:45
 13. B3.1

  Van vier leden van de Raad van Toezicht van de stichting voor openbaar primair onderwijs Allure loopt volgend jaar maart de benoemingstermijn af. Om te voorkomen dat vier leden dan gelijktijdig moeten aftreden, heeft de stichting Allure een verdeling gemaakt van twee om twee leden. Daarmee wordt de continuïteit binnen de Raad van Toezicht beter gewaarborgd. Stichting Allure heeft de raad verzocht om twee nieuwe leden van de raad van toezicht te benoemen en wel mevrouw S. van der Linden en de heer R. Piet.
  De raad wordt voorgesteld deze twee personen te benoemen.

 14. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:45
 15. C1
  RUIMTE - 19:45
 16. C1.1

  De gemeemteraad bepaalt hoe er in de gemeente wordt omgegaan met parkeren (waar je mag parkeren en wat dat eventueel kost). In dit geval vraagt het college de raad om te besluiten op welke manier het parkeren in de stad Medemblik wordt vormgegeven. Het college vraagt de raad besluiten over verschillende locaties en daarbij behorende uitgangspunten.

 17. C2
  GEZAMENLIJKE COMMISSIE RUIMTE, B&M EN SAMENLEVING - 21:10
 18. C3
  GEZAMENLIJKE COMMISSIE RUIMTE EN BESTUUR&MIDDELEN - 22:20
 19. C4
  BESTUUR&MIDDELEN - 22:40
 20. C4.1

  Diverse reglementen behoeven aanpassing omdat de raad op 6 juni het presidium heeft opgedragen om de raad een voorstel te doen om het nieuwe vergadermodel uit te werken tot een voorstel tot aanpassing van de vergaderregels in het Reglement van orde voor de raad en de Verordening op de raadscommissies. Het doel is om het neiuwe vergadermodel zo spoedig mogelijk in te voeren.

 21. C5
  SAMENLEVING - 22:50
 22. C5.1

  Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdhulp. De samenwerking door de gemeente met uiteenlopende partijen is essentieel voor het verlenen van doeltreffende jeugdhulp. Na de transitie zit de gemeente Medemblik nu in de fase van de transformatie. Voor het realiseren van de transformatiedoelen, zoals preventie en versterken van de eigen kracht van jongeren, is meer nodig dan de organisatie van de samenwerking. Dan gaat het over het zo goed mogelijk samenwerken in de keten van de jeugdhulp.
  De rekenkamercommissie heeft een onafhankelijk onderzoek verricht naar de doeltreffendheid van deze samenwerking.

 23. D
  Sluiting - 23:00