Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur en Middelen

donderdag 16 mei 2019

19:30 - 22:30
Locatie

MBG01 (achter kantine)

Voorzitter
L. Plekker
Toelichting

De vergadering start om 19.30 uur in de raadzaal. De drie commissies vergaderen raadsbreed t/m ag.pt. 05. Vanaf ag.pt. 06 vergaderen de commissies afzonderlijk.
De aangegeven tijden zijn richttijden.

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2

 3. 4

  In januari is een bespreeknotitie in de commissievergadering aan de orde geweest. De reactie van de commissie gaf de indieners aanleiding om vervolgstappen te zetten met als doel om het vergadermodel te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd in een initiatiefvoorstel aan de raad. Het college heeft gereageerd op dit initiatiefvoorstel. Deze reactie kan bij de besluitvorming worden betrokken.

 4. 5

  Met een bespreeknotitie peilt de indiener de mening van de commissie over een bepaald onderwerp. De indiener kan daarna bepalen wat de vervolgstappen zijn. In dit geval heeft dhr. Van Keulen een bespreeknotitie ingediend over het onderwerp Toekomst gemeente Medemblik en legt hij een aantal vragen aan de commissie voor.

 5. 5.A
  PAUZE - 21:00
 6. 6
  Heropening en vaststelling agenda vanaf pt. 6 - 21:15
 7. 7

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen.

 8. 8

 9. 9

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.

 10. 10

  Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.

 11. 11

  Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord wil een brandweerschool Noord- Holland oprichten. Deze brandweerschool vervangt de huidige opleiding die door de drie veiligheidsregio’s wordt verzorgd. Bundeling is nodig om kwaliteitsredenen maar ook om hoge kosten te voorkomen. De raden van de deelnemende gemeenten aan de Veiligheidsregio wordt gevraagd om een zienswijze te geven.

 12. 12

  Op 6 december 2018 stemde de raad in met de intentieverklaring Pact van Westfriesland 2.0. Doel van dit Pact is dat Westfriesland tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s behoort. In de intentieverklaring werden randvoorwaarden gegeven voor de maatschappelijke opgaven en bijbehorende ambities voor Westfriesland. Deze zijn nu geformuleerd voor 6 thema’s: wonen en leefbaarheid, zorg en sociaal domein, vrije tijd, energietransitie en klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt en ondernemen en economie.. Ze zijn met de gemeenteraden en Westfriese partners uit het middenveld, overheid en bedrijfsleven tot stand gekomen. Het zijn opgaven voor de komende 2-5 jaar. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de opgaven en ambities en om de colleges opdracht te geven om uitvoeringsprogramma's te maken:

  • waarin aangegeven wordt welke concrete acties in gang worden gezet
  • en om daarbij gemeenteraden, het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en onderwijsinstellingen te betrekken.
 13. 13

  Iedereen heeft de mogelijkheid om een klacht bij de gemeente in te dienen. Voor de behandeling van deze klachten zijn regels opgesteld die aangepast moeten worden vanwege veranderde werkwijzen, enkele onjuistheden en organisatorische aanpassingen. Nieuw in de regeling is o.a. dat een informele aanpak uitgangspunt is. Dat komt erop neer dat klachten in der minne opgelost worden zonder dat daarbij formele procedures voor in gang worden gezet.

 14. 14
  Sluiting - 22:30