Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur en Middelen

donderdag 7 maart 2019

20:30 - 22:05
Locatie

MBG01 (achter kantine)

Voorzitter
L.E. Plekker

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 20:30
 2. 3

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 3. 4

 4. 5

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.

 5. 6

  Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.

 6. 7

  Sinds 2012 gelden voor gemeentelijke samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen) financiële uitgangspunten. Deze zijn geëvalueerd en behoeven aanpassing. Doel van de uitgangspunten is om duidelijkheid en uniformiteit te creëren voor gemeenschappelijke regelingen over de financiële kaders waarbinnen zij dienen te werken. De uitgangspunten gaan o.a. over loon- en prijsindexatie, maximale toegestane hoogte algemene reserve en zienswijze traject kadernota, begroting en jaarrekening.
  De wijzigingen zijn nodig omdat verduidelijking gewenst is op een aantal punten, omdat een aantal artikelen niet langer van toepassing is, wettelijk reeds was geregeld, etc.
  De raad wordt gevraagd om een besluit te nemen over de aangepaste uitgangspunten.

 7. 8

  Op 31 januari 2019 is de motie ‘uitbreiding capaciteit voor handhavingstaken’ aangenomen door de raad. Ter uitvoering van deze motie legt het college nu een voorstel voor aan de raad. Het gaat om een gefaseerde uitbreiding: 3 fte in 2019 en 2 fte in 2020. Deze uitbreiding maakt het mogelijk om meer personeel in te zetten voor de volgende taken:

  • Aanpak parkeeronveilige situaties in de dorpskernen.
  • Controles vooraf, tijdens en achteraf bij (grote) evenementen en horeca.
  • Brandveiligheid en integrale controles objecten met kwetsbare gebruikers.
  • Toezicht op het gebruik van de recreatieparken.
  • Controles onrechtmatig gebruik van bouwwerken en percelen.
  • Snellere juridische afhandeling van dossiers.
  • Adresfraude onderzoeken (BRP, BAG en WOZ controles).
  • Inzet bij jeugdoverlast.
  • Toezicht op monumenten en beschermd dorps(-en) stadsgezicht.
  • Vaartoezicht in de zomermaanden.
 8. 9

  Om twee redenen is het nodig om de verordening commissie bezwaarschriften te wijzigen:

  • de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA); inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2020.
  • de praktijk dat het aantal bezwaarschriften, met name voor wat betreft de sociale kamer afneemt.
   Met het voorstel dat het college aan de raad doet, wordt een efficiënte afhandeling van bezwaarschriften beoogd.
 9. 10

  Raads- en commissieleden hebben een rechtspositieregeling. Voor provincie, gemeenten en waterschappen is deze gemoderniseerd, onder meer om het politieke ambt aantrekkelijk te houden. Uitgangspunt was ‘geen versobering op de rechtspositie’. Er zijn nu één Rechtspositiebesluit en één Rechtspositieregeling decentrale politieke ambtsdragers. Het voorstel is om een nieuwe verordening vast te stellen waarmee de verordening van 2014 vervangen wordt.

 10. 11

  Jaarlijks ontvangen de fracties een voorschot om de onkosten uit te betalen die voortkomen uit het werk voor de gemeenteraad. Na afloop van het boekjaar worden deze uitgaven door de fracties met declaraties verantwoord. De gemeenteraad stelt de verantwoording van de uitgaven op voorstel van het presidium vast.

 11. 12
  Sluiting - 22:05