Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Bestuur en Middelen

donderdag 10 januari 2019

19:00 - 21:50
Locatie

MBG01 (achter kantine)

Voorzitter
L.E. Plekker
Toelichting

De vergadering start om 19.00 uur in de raadzaal. De commissie B&M en Ruimte vergaderen gezamenlijk t/m ag.pt. 03.
Ag.pt. 04 wordt raadsbreed behandeld (commissies B&M, Ruimte en Samenleving). Vanaf ag.pt. 06 vergaderen de commissies afzonderlijk.

Agendapunten

 1. 01
  Opening - 19:00
 2. 03

  De RKC heeft onderzoek gedaan naar de Doelmatigheid van de afvalstoffenheffing. Het rapport hierover wordt aangeboden aan de gemeenteraden van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec. De hoofdconclusies zijn:

  1. De raden staan te veel op afstand in de besturing en inwoners hebben geen invloed op de tarieven.
  2. Het beleid en de afspraken met de HVC leiden tot hoge tarieven zonder inzicht in de onderliggende kosten van HVC.
  3. De grondslag en het contract met HVC leiden in de uitwerking tot grote verschillen in tarieven t.o.v. andere gemeenten.
  4. Raden zijn nog beperkt in positie bij vaststellen tarieven.
   Op basis van deze conclusies doet de RKC de volgende aanbevelingen:
  5. Zorg dat raden meer invloed krijgen op de besturing.
  6. Zorg dat het beleid continu kan worden aangepast op externe ontwikkelingen.
  7. Zet bij het nieuwe contract in op verlaging van tarieven.
  8. Zorg dat de raden een totaal inzicht in de kosten hebben
   De raad wordt voorgesteld:
  • de conclusies te onderschrijven;
  • de aanbevelingen van de RKC over te nemen;
  • het college opdracht te geven om de raad voor 1 juni 2019 te informeren over het plan van aanpak voor de uitvoering en implementatie van de aanbevelingen.
 3. 04

 4. 05
  PAUZE - 20:15
 5. 06

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen. Inspraak die gaat over onderwerpen die op de agenda staan gebeurt bij het agendapunt over dat onderwerp.

 6. 07

  Elk jaar stelt de RKC een groslijst samen. Op die groslijst staan de mogelijke onderzoeksonderwerpen. De RKC wil graag van de commissie vernemen:

  1. Of de commissie nog onderwerpen aan de groslijst wil toevoegen
  2. Welke onderwerpen de voorkeur hebben voor onderzoek door de RKC in 2019
 7. 08

  De zittingsperiode van dhr. Westphal als lid van de Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer verstrijkt per 1 februari 2019. Dhr. Westphal is beschikbaar voor herbenoeming. Voorgesteld wordt om hem te herbenoemen als lid van de Rekenkamercommissie Medemblik-Opmeer voor een periode van vier jaar.

 8. 09

 9. 10

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.

 10. 11

  Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.

 11. 12

  Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming mag de gemeente persoonsgegevens verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de publieke taak. In de gedragscode wordt vastgelegd hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens. De gedragscode geldt voor alle door de gemeente gehanteerde wijzen van bekendmaken van informatie. De raad wordt voorgesteld om de gedragscode vast te stellen.

 12. 13

 13. 14
  Sluiting - 21:50