Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Agendacommissie

maandag 6 mei 2019

18:00 - 19:00
Locatie

MBG 022

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

LET OP: onderstaande ordening van de onderwerpen voor de oriënterende commissies is willekeurig. De agendacommissie bepaalt 6 mei of en hoe (volgorde, behandeltijd, etc.) en in welke commissie de aangeboden onderwerpen worden geagendeerd voor de oriënterende commissies van 16 mei. De agendacommissie kan besluiten dat een onderwerp gezamenlijk wordt behandeld door meer commissies of dat commissies niet parallel maar gecombineerd vergaderen. De publicatiedatum van de agenda’s + bijlagen voor deze commissies is uiterlijk 7 mei. LET OP: de stukken die voor deze commissies worden gepubliceerd kunnen afwijken van de stukken die bij de agendacommissie zijn gevoegd.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2.0.0
  Oriënterende commissies
 3. 2.0.1

  Zoals gebruikelijk, informeert het college u periodiek over afwijkingen van de programmabegroting. De Lentenota is de 1e rapportage dit jaar.

 4. 2.0.2

  In januari is een bespreeknotitie in de commissievergadering aan de orde geweest. De reactie van de commissie gaf de indieners aanleiding om vervolgstappen te zetten met als doel om het vergadermodel te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd in een initiatiefvoorstel aan de raad. Het college heeft gereageerd op dit initiatiefvoorstel. Deze reactie kan bij de besluitvorming worden betrokken.

 5. 2.0.3

  Met een bespreeknotitie peilt de indiener de mening van de commissie over een bepaald onderwerp. De indiener kan daarna bepalen wat de vervolgstappen zijn. In dit geval heeft dhr. Van Keulen een bespreeknotitie ingediend over het onderwerp Toekomst gemeente Medemblik en legt hij een aantal vragen aan de commissie voor.

 6. 2.1.0
  Bestuur & Middelen
 7. 2.1.1

  Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Noord- Holland Noord wil een brandweerschool Noord- Holland oprichten. Deze brandweerschool vervangt de huidige opleiding die door de drie veiligheidsregio’s wordt verzorgd. Bundeling is nodig om kwaliteitsredenen maar ook om hoge kosten te voorkomen. De raden van de deelnemende gemeenten aan de Veiligheidsregio wordt gevraagd om een zienswijze te geven.

 8. 2.1.2

  Op 6 december 2018 stemde de raad in met de intentieverklaring Pact van Westfriesland 2.0. Doel van dit Pact is dat Westfriesland tot de top 10 van meest aantrekkelijke regio’s behoort. In de intentieverklaring werden randvoorwaarden gegeven voor de maatschappelijke opgaven en bijbehorende ambities voor Westfriesland. Deze zijn nu geformuleerd voor 6 thema’s: wonen en leefbaarheid, zorg en sociaal domein, vrije tijd, energietransitie en klimaatadaptatie, onderwijs en arbeidsmarkt en
  ondernemen en economie.. Ze zijn met de gemeenteraden en Westfriese partners uit het middenveld, overheid en bedrijfsleven tot stand gekomen. Het zijn opgaven voor de komende 2-5 jaar. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de opgaven en ambities en om de colleges opdracht te geven om uitvoeringsprogramma's te maken:

  • waarin aangegeven wordt welke concrete acties in gang worden gezet
  • en om daarbij gemeenteraden, het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en onderwijsinstellingen te betrekken.
 9. 2.1.3

  Iedereen heeft de mogelijkheid om een klacht bij de gemeente in te dienen. Voor de behandeling van deze klachten zijn regels opgesteld die aangepast moeten worden vanwege veranderde werkwijzen, enkele onjuistheden en organisatorische aanpassingen. Nieuw in de regeling is o.a. dat een informele aanpak uitgangspunt is. Dat komt erop neer dat klachten in der minne opgelost worden zonder dat daarbij formele procedures voor in gang worden gezet.

 10. 2.2.0
  Ruimte
 11. 2.2.4

 12. 2.2.5

 13. 2.2.6a

 14. 2.2.7

 15. 2.3.0
  Samenleving
 16. 2.3.1
  GGD-dialoog
 17. 2.3.2

  Per 1 januari 2019 is het landelijke uitvoeringsbesluit voor de Wet maatschappelijke ondersteuning gewijzigd. In het regeerakkoord is afgesproken dat voor Wmo-maatwerkvoorzieningen een maximale periodebijdrage van € 17,50 per 4 weken zal worden ingevoerd. Dit is het abonnementstarief. Het landelijke Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is voor dit jaar zo gewijzigd dat een maximale periodebijdrage van € 17,50 voor maatwerkvoorzieningen per 1 januari 2019 van kracht is geworden.
  In verband met deze wijziging dient de Wmo verordening met terugwerkende kracht tot 1 januari te worden aangepast.

 18. 2.3.3

 19. 2.4
  Welke commissie vergadert in de raadzaal?
 20. 3
  Raadsbreed
 21. 3.1
  Volgorde agendering: Ruimte, B&M, Samenleving
 22. 4

  • 17 juni: Contactmoment raad en kernraden rondom thema. Optie voor het thema: vuurwerk. Openbaar.
  • 24 juni: Informatiebijeenkomst evaluatie van het beleid huisvesting buitenlandse werknemers. Besloten.

 23. 5

 24. 6
  Terugblik vergaderingen
 25. 7
  Overig
 26. 8
  Sluiting