Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

donderdag 4 juni 2020

19:30 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De genoemde tijden zijn richttijden

Agenda documenten

Agendapunten

 1. A

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Kaders recycleplan (voorheen Gemeentelijk Grondstoffenplan)
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Bungalowpark Zuiderzee B.V.
  Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland
  Reactie initiatiefvoorstel bestuurskracht
  Stichting Vluchteling
 6. A.5

 7. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 8. B.1

  De gemeente Medemblik en de gemeente Opmeer hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Omdat het lidmaatschap voor twee van de drie leden per 24 mei 2020 van rechtswege eindigt en het derde lid heeft verzocht zijn lidmaatschap per dezelfde datum te beëindigen, heeft een werving- en selectieprocedure plaatsgevonden voor drie nieuwe leden. De raad wordt voorgesteld de drie voorgedragen personen te benoemen en beëdigen.

 9. B.2

 10. B.3

  De besturen van negen gemeenschappelijke regelingen hebben hun begroting 2021 en jaarrekening 2019 toegestuurd aan de deelnemende gemeenten voor het uitbrengen van een zienswijze. Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling betrekt deze zienswijzen bij de besluitvorming over de jaarrekening en begroting. Voorts heeft het bestuur van DeSom een voorjaarsrapportage 2020 ter zienswijze voorgelegd. Het college legt de voorstellen voor de zienswijze ter besluitvorming voor aan de raad.

  Bijlagen

 11. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:40
 12. C.2

  De raad wordt voorgesteld met inachtneming van de Reactienota zienswijzen bestemmingsplan “Medemblik Kop Nieuwstraat” en de voorgelegde “Ambtshalve wijzigingen”, langs elektronische weg gewijzigd vast te stellen het
  bestemmingsplan ‘Medemblik - Kop Nieuwstraat”, zoals die wordt aangeboden en langs
  elektronische weg beschikbaar wordt gesteld (NL.IMRO.0420.BPKMEDKOPNIEUWSTR-VA01).
  Er wordt voorgesteld geen exploitatieplan vast te stellen.

  Bijlagen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Bestemmingsplan "Medemblik - Kop Nieuwstraat"
 13. C.4

  De zeven Westfriese gemeenten werken op het gebied van afvalbeleid samen in de gemeenschappelijke regeling CAW. Door verschillende ontwikkelingen is een toekomstonderzoek gestart. Dit onderzoek is in 2018 gestart. Het eindrapport is als bijlage opgenomen. Het bestuur van het CAW onderschrijft de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek en zal in juli 2020 een besluit nemen over het rapport. Het college doet een voorstel aan de raad voor de zienswijze op het onderzoeksrapport.

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie GB Toekomstonderzoek CAW
 14. D
  ALGEMEEN - 22:10
 15. D.1

 16. D.3
  Sluiting - 22:30