Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gemeenteraad

Digitaal

donderdag 17 december 2020

19:30 - 22:30
Locatie

Digitaal

Voorzitter
F. Streng
Toelichting

De genoemde tijden zijn richttijden.

Agendapunten

 1. A
  Algemeen - 19:30
 2. A.1
  Opening/moment stilte - 19:30
 3. A.2
  Loting volgorde stemming - 19:31
 4. A.3

 5. A.4

  Dagelijks ontvangt de raad brieven van inwoners, organisaties etc. Bij de ingekomen stukken bepaalt de raad wat er met deze ingekomen stukken gebeurt. Daarom worden in de lijst voorstellen gedaan om de ingekomen stukken:
  Cat. I Voor kennisgeving aannemen.
  Cat. II De afdoening aan het college overlaten en de raad hierover informeren.
  Cat. III Het college verzoeken om nadere informatie of voorstellen te leveren.
  De raad neemt een besluit over deze voorstellen.

 6. B
  HAMERSTUKKEN - 19:35
 7. B.1

  De gemeente is verplicht, bij vaststelling van een bestemmingsplan waarin bouwplannen zijn opgenomen, een exploitatieplan vast te stellen. Een exploitatieplan dient jaarlijks te worden herzien. Het college stelt voor, evenals voorgaande jaren, een herziening van het exploitatieplan Zwaagdijk-Oost vast te stellen.

 8. C
  BESPREEKSTUKKEN - 19:40
 9. C.1

  Op 9 april 2020 is besloten het college opdracht te geven het lange termijn accommodatiebeleid op te stellen. Op 29 oktober 2020 heeft de raad ingestemd met de  afwegingsrichtingen en de vier hieruit voorvloeiende toekomstbeelden 2040. Voorts is door de raad een amendement aangenomen waarin het college wordt opgedragen om bij het  voorstel over de definitieve scenario's een voorstel voor een daarbij passend participatieniveau te doen.


  De scenario’s zijn aan een stresstest onderworpen. Het doel hiervan is om inzicht te verkrijgen in de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van de scenario’s. De scenario’s die de stresstest doorstaan worden als gespreksinstrument binnen het participatietraject ingezet.


  De raad wordt voorgesteld:
  1. In te stemmen om de vier toekomstscenario’s in te zetten als gespreksinstrument binnen het participatietraject.
  2. In te stemmen met de participatieniveaus ‘Raadplegen’ voor onze inwoners en ‘Adviseren’ voor maatschappelijke stakeholders, zoals beschreven in de bijgevoegde notitie ‘Voorstel participatieniveaus LTA Medemblik’.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Tweede raadsvoorstel LTA: Stresstest, uitkomsten participatieniveau, aantallen
 10. C.2

  Nationaal Klimaatakkoord
  De wettelijke grondslag voor de warmtetransitie ligt vast in het Nationale Klimaatakkoord. Nederland werkt toe aan een CO2-reductie van 49% in 2030 en van 95% in 2050. Hier vloeien opgaves uit voort voor onder andere duurzame energieopwekking én gebouwde omgeving. Voor de gebouwde omgeving is het einddoel aardgasvrije wijken in 2050.


  Pact van Westfriesland 7.1
  Westfriesland formuleerde in het Pact van Westfriesland 7.1 de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent dat in Westfriesland in 2040 de totale vraag naar energie even groot is als het aanbod aan duurzame energie. Dat is een forse opgave. Realisatie van de ambitie om energieneutraal te worden vraagt zowel om het realiseren van grootschalige energiebesparing (het verminderen van de vraag) als het zoeken naar mogelijkheden voor verduurzaming van het gebruik en het vergroten van het aanbod van duurzame energie. Westfriesland is zich bewust van de omvang en complexiteit van de ambitie om energieneutraal te worden. Aardgasvrije wijken zijn onlosmakelijk verbonden aan de ambitie energieneutraal. Energiebesparing in de gebouwde omgeving maakt hier een belangrijk onderdeel van.


  Transitievisie Warmte (TVW)
  In het Klimaatakkoord ligt vast dat alle gemeenten uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte hebben.

 11. C.3

  Op 19 november is de begroting 2021 vastgesteld. In deze begroting is rekening gehouden met het aanpassen van belastingen en tarieven. Deze aanpassingen zijn verwerkt in de verordeningen die nu aan de raad worden aangeboden. De raad is immers bevoegd om deze verordeningen vast te stellen.

 12. D
  ALGEMEEN - 21:55
 13. D.1

  Moties (aangenomen)

  Titel
  Motie D66 Steun de kunst- en cultuursector!
  Motie GB Voorgesteld nieuw beleid zwembad
  Motie PvdA Een overdekte zwemvoorziening voor de hele regio om jaloers op te zijn

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Motie “Steun de kunst- en cultuursector!”
  Motie invulling terrein achter de Zeehoek
 14. D.2
  Sluiting - 22:30