Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissie Samenleving

donderdag 16 mei 2019

19:30 - 22:45
Locatie

MBG024

Voorzitter
J. Stam
Toelichting

De vergadering begint in de raadzaal, samen met de commissies B&M en Ruimte, voor de behandeling van de Lentenota, het initiatiefvoorstel optimaliseren vergadermodel en de bespreeknotitie Toekomst gemeente Medemblik. De commissie vergadert na de pauze verder in MBG024.

Agendapunten

 1. 01
  Opening - 19:30
 2. 02

 3. 03

 4. 04

  In januari is een bespreeknotitie in de commissievergadering aan de orde geweest. De reactie van de commissie gaf de indieners aanleiding om vervolgstappen te zetten met als doel om het vergadermodel te optimaliseren. Dit heeft geresulteerd in een initiatiefvoorstel aan de raad. Het college heeft gereageerd op dit initiatiefvoorstel. Deze reactie kan bij de besluitvorming worden betrokken.

 5. 05

  Met een bespreeknotitie peilt de indiener de mening van de commissie over een bepaald onderwerp. De indiener kan daarna bepalen wat de vervolgstappen zijn. In dit geval heeft dhr. Van Keulen een bespreeknotitie ingediend over het onderwerp Toekomst gemeente Medemblik en legt hij een aantal vragen aan de commissie voor.

 6. 05A
  PAUZE - 21:00
 7. 06
  Heropening en vaststellen agenda vanaf pt. 6 - 21:15
 8. 07

  Bij dit agendapunt kunnen inwoners inspreken over zaken die zij onder de aandacht van de gemeenteraad willen brengen.

 9. 09

  Op de Toezeggingen- en motielijst wordt bijgehouden wat de stand van zaken is van toezeggingen die het college aan de commissie of gemeenteraad heeft gedaan. Ook de door de gemeenteraad bijgehouden moties zijn hier terug te vinden. Op deze lijst zijn alleen die moties en toezeggingen terug te vinden die met een actie of een informatienota kunnen worden afgedaan. Raadsvoorstellen worden aan de Lange termijnagenda (LTA) toegevoegd. De commissie geeft aan of die akkoord is met de afdoeningsvoorstellen.

 10. 10

  Bij dit agendapunt geeft het college korte / bondige informatie over verschillende onderwerpen die voor de commissie van belang kunnen zijn.

 11. 11

  Het doel van de dialoog is om meer zicht te krijgen op wat er daadwerkelijk gebeurt in een GR en via de vertegenwoordiger meer invloed te krijgen op de taken die de GR uitvoert voor de gemeente Medemblik. De gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden is ter ondersteuning van de aangesloten gemeenten bij de uitvoering van hun taken op het gebied van bewaking, bescherming en bevordering van de gezondheid en veiligheid van inwoners. Concreet betekent dit dat de GGD de volgende doelstellingen heeft:
  •ondersteuning van gemeenten bij de realisatie en uitvoering van het lokaal gezondheidsbeleid;
  •uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van:
  ◦Jeugd;
  ◦Infectieziektebestrijding;
  ◦Kwetsbare inwoner;
  ◦Onderzoek, beleid en preventie.

 12. 12

  Per 1 januari 2019 is het landelijke uitvoeringsbesluit voor de Wet maatschappelijke ondersteuning gewijzigd. In het regeerakkoord is afgesproken dat voor Wmo-maatwerkvoorzieningen een maximale periodebijdrage van € 17,50 per 4 weken zal worden ingevoerd. Dit is het abonnementstarief. Het landelijke Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is voor dit jaar zo gewijzigd dat een maximale periodebijdrage van € 17,50 voor maatwerkvoorzieningen per 1 januari 2019 van kracht is geworden.
  In verband met deze wijziging dient de Wmo verordening met terugwerkende kracht tot 1 januari te worden aangepast.

 13. 13

  Het college gaat de commissie bijpraten over de financiële stand van zaken van het sociaal domein. Daarbij komen ontwikkelingen, huidige investeringen en dilemma’s aan de orde. Ook informeert het college de commissie over de 4-sporen-aanpak (toegang tot zorg, samenwerking met aanbieders, beleidskeuzes en interne organisatie& bedrijfsvoering) om maximale grip en sturing te hebben.

 14. 14
  Sluiting - 22:45