Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadscommissie

donderdag 5 september 2019

19:30 - 22:30
Locatie

Raadzaal (MBG06)

Voorzitter
L. Plekker

Agendapunten

 1. 1
  Opening - 19:30
 2. 2

 3. 3

  De heer G. Nijpels . secretaris Dorpsraad Zwaagdijk West, heeft zich aangemeld als inspreker over het onderwerp Bedrijventerrein Zevenhuis.
  Hij heeft een brief aan de raadsleden gericht over een fietsontsluiting en vraagt aandacht voor de bouwhoogte op Zevenhuis.

 4. 4
  Vaststellen besluitenlijsten - 19:35
 5. 4.c

 6. 4.e

 7. 6

  Deze Lange termijn agenda, voor de periode augustus 2019 – 2022, is een voorstel van het college aan het presidium. In de rechterkolom staan de wijzigingsverzoeken van het college, waar het presidium 9.9 over gaat besluiten (rood = verschuiven, groen = toevoegen, oranje = schrappen).
  De Langetermijn agenda is ter kennisname.

 8. 7
  Actieve informatie - 19:40
 9. 8
  RAADSBREED - 19:50
 10. 9
  SAMENLEVING - 20:20
 11. 10
  RUIMTE - 21:20
 12. 10.1

  De parkeernormen waren tot voor kort opgenomen in de Bouwverordening en golden daarmee voor alle ruimtelijke plannen in de gemeente. Door wetswijziging is dit niet meer mogelijk. De aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen nu niet altijd getoetst worden aan de parkeernormen. Met deze voorgestelde herziening , het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren Medemblik’, wordt dat in één keer voor alle plannen integraal gerepareerd. Het plan heeft ter inzage gelegen, maar er zijn geen zienswijzen of overlegreacties ontvangen. Het college stelt voor het bestemmingsplan ‘Parapluplan Parkeren Medemblik’ vast te stellen.

 13. 11
  BESTUUR & MIDDELEN - 22:00
 14. 11.1

  In de afgelopen periode heeft de raad de nota ‘Verbonden partijen’ en de vervolgnotitie ‘Toezicht houden op verbonden partijen’ vastgesteld. Verbonden partijen zijn bijvoorbeeld de GGD, de Veiligheidsregio het Recreatieschap. De gemeente draagt hierbij vaak een financieel risico. Bij sommige partijen meer en bij andere minder. In de notitie die nu behandeld gaat worden stelt het college voor met risicoprofielen te werken, zodat afhankelijk van de omvang van het financieel risico per partij op efficiënte wijze toezicht kan worden gehouden.

 15. 11.2

  De raad heeft het college gevraagd om jaarlijks een bestedingsvoorstel voor het budget voor de organisatieontwikkeling voor te leggen. Het college stelt voor om de lijn die enige jaren geleden is in gezet door te zetten. Dit betekent investeren in het verminderen van de vergrijzing en het aantrekken van jongere medewerkers en de vitaliteit van de organisatie. Daarnaast wordt ingezet op organisatie ontwikkeling door gerichte teamontwikkeling.

 16. 12
  Sluiting - 22:30